5. Kart- og oppmålingsarbeider

Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger Iht ny lov, ikrafttreden fra 1.1.2011:

Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)


5.1 Oppretting av matrikkelenhet


2021

5.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 

Areal fra 0 - 500 m2

10860

Areal fra 501 - 2000 m2

22700

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar

2160

For festetomt til boligformål som skal selges/ innløses som eiendomstomt betales 50% av gebyret.
For oppretting av festepunkt uten måling, hvor koordinatene hentes fra reguleringsplan, betales 60 % av gebyret.

 

5.1.2 Oppretting av grunneiendom eller festegrunn til landbruksareal eller areal til allmennyttig formål.

 

Pris etter anvendt tid se punkt 5.8 med minstepris på kr 6 000,-.
Dog begrenset oppad til halvt gebyr etter punkt 5.1.1

 

5.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn inkl. måling i marka

 

Areal fra 0 - 500 m2

10790

Areal fra 501 - 2 000 m2

22340

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar

2160

5.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon:

 

Areal fra 0 - 50 m2

6410

Areal fra 51 - 250 m2

9580

Areal fra 251 - 2000 m2

11820

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar

920

5.1.5 Oppretting av anleggseiendom

 

Gebyr som for oppretting av grunneiendom:

 

Volum fra 0 - 2000 m3

20540

Volum fra 2001m3 - økning pr påbegynt 1000 m3

1300

5.1.6 Registrering av jordsameie

 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

 


5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning


2021

Viser til punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 og 5.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

 

5.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 5.1.1 og 5.1.2

 


5.3 Grensejustering


2021

5.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m 2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde:

 

Areal fra 0 - 250 m2

4820

Areal fra 251 - 500 m2 

7980

5.3.2 Anleggseiendom

 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 m3.

 

Volum fra 0 - 250 m3

12230

Volum fra 251 - 1000 m3

12330


5.4 Arealoverføring

2021

5.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

 

Areal fra 0 - 250 m2

10970

Areal fra 251 - 500 m2

13890

Arealoverføring pr nye påbegynte 500 m2 medfører en økning av gebyret på:

3220

5.4.2 Anleggseiendom

 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 

Volum fra 0 - 250 m3

15140

Volum fra 251 - 500 m3

19110

Volumoverføring pr nye påbegynte 500 m3 medfører en økning av gebyret på:

980

5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning.

2021

For inntil 2 punkter

2950

For overskytende grensepunkter, pr punkt

780

5.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

2021

For inntil 2 punkter

5880

For overskytende grensepunkter, pr punkt

2230

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

5.7 Privat grenseavtale

2021

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

3220

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

780

Rimeligste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, minimum 3 timer.

 


5.8 Timepris


2021

Timepris fastsettes etter 1,2 promille av brutto årslønn, fastsatt til

1000

5.9 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

 

5.10 Betalingsbetingelser

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

 

5.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

 


5.12 Utstedelse av matrikkelbrev

 

Matrikkelbrev med inntil 10 sider

 

Matrikkelbrev over 10 sider

 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

 

5.13 Eierseksjonering

 

Gebyr etter Lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65.
Gebyr etter medgått tid, minstepris 4 timer.
Timepris i Løten kommune, jfr. gebyrregulativets punkt 5.8.
Eventuelt gebyr fr oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg, jamfør punkt 5.1.4.

 


Se også:

Kart og oppmåling