Fokusområder:

 • Se på samhandlingen i oppvekstsektoren

  • Struktur, kultur og innhold

  • Tverrfaglighet, funksjoner og arbeidsprosesser på tvers av kommunalsjefområdene

 • Vurdere skolestrukturIllustrasjonsbilde (Ricardofoto)

 • Helhetlig økonomisk gjennomgang av Løtenskolen

  • Ressurstildelingsmodellen

  • Spesialundervisningen og modell for tildeling av midler til spesialundervisning

  • Forsterka avdeling versus nærskoleprinsippet

  • Integreringsmidler 

  • Frafall av inntekter  

  • Finansieringsordningen for ressurskrevende brukere

 • Vurdere tiltak for å styrke skolelederrollen 

 • Evaluere spesialundervisningen 

 • Lederstrukturen i barnehagene

 • Barn og unge konkretisere samarbeidet på tvers av kommunalsjefområdene

 • Oppvekstkonferanse