Bilder årsmelding 2018

Stor aktivitet i Løten!

Riksveg 3/ 25 og ny jernbaneundergang

Vi er inne i en periode med stor aktivitet i Løten. Det som merkes aller mest er bygging av ny Riksveg 3/25. Anlegget Rådmann Tollef Imsdalen (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)setter sitt tydelige fotavtrykk og endrer landskapet gjennom store deler av kommunen.

Det andre store utbyggingsprosjektet, søndre jernbaneundergang, begynner også å ta form. Med den er det lagt til rette for to spor på Rørosbanen. I neste omgang må vi jobbe for at det også blir en elektrifisering av strekningen som gjør det mulig å styrke kollektiv-tilbudet og derigjennom befeste Løten stasjon som kollektivknutepunkt.


Løiten Meieri

Etter lang tids diskusjoner med Bane NOR er det endelig gitt klarsignal for renoveringen av Løiten Meieri.
Utbygger har her måttet legge ned mye arbeid for å få muligheten til å gjennomføre vedtatt reguleringsplan. Løten kommune har hele tiden støttet opp om dette arbeidet og bistått utbygger i prosessen.

 

Nye lokaler for Løten Virke

Løten arbeids- og opplæringssenter og vedgruppa har nå fått ferdigstilt sine nye lokaler. Løten Virke er blitt et praktbygg og et godt utgangspunkt for tilrettelegging, integrering og arbeidstrening. Dette er også et godt grunnlag for et forsterket samarbeid med NAV i samsvar med samarbeidsavtalen mellom NAV og Kvalifisering.
Løten Virke har også bidratt til infrastruktur i området som legger til rette for en utvikling av tilliggende regulert tomteområde.


Aktivitetspark og Street art

Aktivitetsparken ved Løtenhallen er også ferdigstilt og utgjør nå et tilbud til de som ønsker å trene/ mosjonere ute og som kanskje ikke finner seg til rette på et treningsstudio eller er en del av organisert aktivitet. Takk til Ingvild Sveen som har bistått i utformingen og som gjør at aktivitetsparken også er inspirert av Munchs strek på samme måte som lekeparken.

Det må også nevnes at 2018 var året da Løten ble en del av «street-art»-trenden. Maleriene på ungdomsskolen og i sentrum er blitt spennende og flotte bidrag til sentrum. Og igjen med inspirasjon fra Munch som utgangspunkt.


Ny barnehage

Løten kommune har nå bestemt å gå videre med et prosjekt for å bygge en ny 6-avdelings barnehage som erstatning for Skøienhagan og Ryli barnehager. Dette vil også bidra til sentrumsutviklingen, men er først og fremst et svar på de utfordringer som er pekt på i barnehageutredningen, både med tanke på struktur og kapasitet.

Som følge av dette prosjektet er utbyggingen på Haugland foreløpig utsatt.


Utviklingsarbeid i skolen

Rehabiliteringen av Jønsrud skole er nå ferdig og bygget fremstår som lyst, trivelig og funksjonelt – et viktig bidrag til gode læringsmiljø. 

Oppvekst er i en aktiv periode med Kultur for læring og gjennomføring av strategisk plan som førende. Det er stor oppmerksomhet knyttet til resultatene i skolen, og høsten 2018 ble det gjennomført en analyse av tilstanden i Løten-skolen av en politisk ledet arbeidsgruppe. Konklusjonene herfra støtter opp om det arbeidet som gjøres i Kultur for læring, og de føringer og mål som er gitt i vedtatt strategiplan.


Utbygging av vann og avløp på Budor

Budor er et viktig utviklingsområde for Løiten Almenning og for Løten kommune. I 2018 ble det lagt til rette for videre utbygging i området gjennom en samarbeidsavtale som sikrer framtidig utbygging av vann og avløp til området. Arbeidet med dette ble umiddelbart satt i gang.

Parallelt er det gjennomført omfattende kartlegging av fortidsminner i det framtidige utbyggingsområdet. Dette er et viktig premiss for det planarbeidet som nå settes i gang for Budor sør.

Ellers er det også i 2018 ferdig regulert et område for utbygging og kommunen registrerer at det er mye positiv aktivitet rundt Budor-området.


Næringsutvikling

Næringsarbeid har stor oppmerksomhet. Rammene rundt dette skal nå tydeliggjøres gjennom en egen næringsplan. Planprogrammet er vedtatt og arbeidet er i gang.

Det er også aktivitet for å se på hvordan næringsarealene på Ånestad kan utnyttes. Dette er en diskusjon som føres med de aktuelle grunneierne.


Nye boligfelt

Kommunen fortsetter arbeidet med å legge til rette for nye boligfelt. I 2018 har reguleringen av Ådalsfeltet vest hatt prioritet og reguleringsplanen klar for godkjenning. Videre planarbeid for Bergum syd er noe utsatt som følge av flere initiativ rundt Løten sentrum og behov for å se nærmere på alternative konsepter for utbygging.


Munch - en del av kulturarbeidet

Munch har preget kulturarbeidet i 2018. En viktig milepæl er at vi nå har på plass en plan for dette arbeidet. Samarbeidsprosjektet Munch – den nordlige ruten går videre og det er gjennomført nok et vellykket Camp Munch arrangement.

Det er også bevilget midler til et samarbeidsprosjekt med Anno for å kartlegge hvordan Munch skal være en del av museet på Klevfos.

Behovet for kulturbygg/øvingslokaler har lenge vært diskutert. Det er nå gjort en gjennomgang av dette med representanter for brukerne som er oppsummert i en rapport. Anbefalingene er nøkterne og slik at det er mulig gjennomføre flere av tiltakene ganske raskt.

Også for Løten kirke er det gjort en kartlegging av behov for vedlikehold. Spesielt er det fyringsanlegget som krever utskifting. Dette er det gjennom budsjettbehandlingen bevilget midler til og det er som følge av behovsvurderingen utarbeidet en vedlikeholdsplan for Løten kirke.


Velferdsteknologi og ny barnevernvakt

Velferdsområdet utgjør det klart største ansvarsområdet i kommunen med om lag halvparten av kommunens budsjett. Løten helsetun er den største virksomheten og en institusjon som mange har et forhold til. Vi har nå fått på plass forskrifter for langtidsopphold slik at dette også er formalisert og tilgjengelig for alle.

Og kjøkkenet fortsetter å stå fram som gode ambassadører for Løten kommune.

Også styringen av legevaktordningen ble formalisert i 2018. Dette er et interkommunalt samarbeid som har eksistert i mange år, men har inntil avtaler nå kom på plass ikke hatt en god nok formell styringsstruktur.

Ny lovgivning har gjort det nødvendig å se på hvordan barnevernvakten har vært organisert. Dette har resultert i en ny interkommunal barnevernvaktordning med tilhold i Ringsaker kommune.

Kommunen er med i et regionalt velferdsteknologiprosjekt. Dette skal bidra til at vi står bedre rustet når antall eldre etter hvert øker. Prosjektet er også et eksempel på nødvendig nytenkning og at vi evner å ta i bruk nye hjelpemidler for å løse gamle og nye oppgaver.

Et annet eksempel er lanseringen av Min Side som gir innbyggerne tilgang til opplysninger om sitt forhold til kommunen og flere offentlige etater.


God organisasjonskultur

Det har gjennom lang tid vært jobbet med grunnlaget for en god organisasjonskultur i kommunen. Dette startet med å utarbeide etiske retningslinjer som gjelder for oss alle, også politikerne. Nå er dette fulgt opp med verdigrunnlag og leder- og medarbeiderkjennetegn.

Verdigrunnlaget – Respekt, Ansvar, Mot – sier hvordan vi ønsker at organisasjonen skal oppfattes og leder- og medarbeiderkjennetegn sier noe om hvordan ledere og medarbeidere skal framstå for å leve opp til verdigrunnlaget. Vi har nå også vedtatt en arbeidsgiverstrategi og vi står foran en revisjon av kommunens lønnspolitikk.


Økonomi

Også 2018 vil bli et år med et godt økonomisk resultat. Skatteinntektene for landet ble betydelig høyere enn antatt og kommunen har fått en ekstraordinær inntekt som eier i Eidsiva. Mindreforbruket (overskuddet) vil være ca. 10 mill kr utover budsjettert mindreforbruk. Det betyr at vi i all hovedsak har god økonomisk kontroll. Nøkkeltall viser imidlertid at utgiftene øker raskere enn inntektene. Det er ut fra dette iverksatt en virksomhetsgjennomgang som en forberedelse til budsjettprosessen for 2020.


Kompetanse for framtiden

Løten kommune har en omfattende kompetanseplan. Dette skal gjøre oss i stand til å løse morgendagens oppgaver og leve opp til de forventninger som politikere og innbyggere har til oss.

Like viktig for å oppnå dette er den læring vi får gjennom det daglige virke og at vi bygger opp under den organisasjonskulturen vi har beskrevet gjennom verdigrunnlag og leder- og medarbeiderkjennetegn. Et godt eksempel er når Frank Engebakken får utmerkelse som årets byggdrifter.

Takk til alle medarbeidere for godt utført arbeid gjennom 2018!

Rådmann Tollef Imsdalen
 

Her kan du lese årsmeldingen!


Se også:

>> Sak om årsberetning og regnskap i vår møtekalender (kommunestyret 22. mai 2019)
 

Årsmelding 2018 bilder
Årsmelding 2018 bilder