Makspris for plass i barnehage fra 1. januar 2020 er 3 135,- kr. per måned. Kostpenger kommer i tillegg. Fra 1. januar 2021 er maksprisen 3 230 kroner per måned. 

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.  

  • For rett til redusert foreldrebetaling må husholdningens samlede inntekt ikke overstige kr 592 167,-
  • For rett til gratis kjernetid (20 timer pr. uke) for 2-, 3-, 4- og 5-åringer må husholdningens samlede inntekt ikke overstige kr 566 100,-. Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner. 

Husholdning

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere, uansett foreldreansvar. Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Ordningene gjelder både for private og offentlige barnehager.


Skjema

 

Løten kommunes retningslinjer for søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid


Søknad 

Foreldre som mener de har krav på redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid må søke om dette. Det fattes vedtak for ett barnehageår om gangen.

Feilaktige og manglende opplysninger i søknaden vil medføre full pris og evt. krav om etterbetaling.
Hvis du har plass i barnehage i Løten kommune, men bor i annen kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet er registrert i folkeregisteret.


Søknadsfrist

Søknader levert før 1. august får virkning fra barnehagestart. Vi anbefaler at du søker før 1. juni, dersom du vil være sikker på å bli fakturert redusert pris i august. For søknader mottatt i juni og juli kan vi ikke garantere rett fakturering i august. Eventuell korrigering vil finne sted på senere faktura.

Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.


Dokumentasjon av inntekt

Både reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid skal beregnes ut fra husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt. Husholdningens siste års skattemelding skal legges ved søknaden.

Dersom det ikke er mulig å legge frem skattemeldingen, for eksempel som følge av kort botid i landet eller varig nedgang i inntekten inneværende år, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. For eksempel lønnslipp for siste tre måneder, utbetalinger fra NAV, vedtak fra lånekasse, introduksjonsstønad. Eventuell skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Skjer det endringer i husholdningen som fører til bortfall av retten til redusert betaling, plikter betaler å sende skriftlig melding til kommunen.


Søskenmoderasjon

I tråd med bestemmelsene om søskenmoderasjon skal foreldre tilbys 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og 50 prosent i foreldrebetalingen for 3. barn eller flere barn.

Søskenmoderasjon blir regnet ut etter redusert sats jfr. vedtak for det eldste barnet. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.

Betaling for mat kommer i tillegg til oppholdsbetalingen.


Lovverk og klage

Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling i barnehage for det enkelte barn kan påklages til kommunens klageorgan.

Regler for moderasjon er regulert av Forskrift for foreldrebetaling i barnehager.