Forslagsstiller er Løiten Almenning, og plankonsulent er Einar Jarmund & Co AS arkitekter MNAL

Om reguleringsarbeidet

Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for bebyggelse med sentrumsformål. Bebyggelsen vil bestå av næringsvirksomhet med servering, handel, fritidsbebyggelse og fellesarealer. Budor sentrum vil organiseres med en hovedgate med bebyggelse.

I dialog med Løten kommune er planområdet utvidet til å omfatte veg og felt BS2 for å inkludere Budor Gjestegård i en ny og helhetlig plan. Planarbeidet vil følge hovedtrekk og rammer gitt i Områderegulering for Budor Sør.

Det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Berørte parter, naboer og grunneiere varsles direkte ved brev. 

Aktuelle dokumenter finner du her:


Vil du uttale deg til planarbeidet?

Merknader og innspill sendes innen 25.11.2021 til Einar Jarmund & Co AS arkitekter MNAL, Sommerrogata 17, 0255 Oslo, eller på e-post til: post@ejco.no 
Har du spørsmål? Ta kontakt med Emma V. Moberg på tlf: 461 16 236.