Når fristen for innspill har gått ut, vil alle innspill til reguleringsplanen gjennomgås. Behovet for å gjøre endringer i planmaterialet vil bli vurdert. Deretter vil Statens vegvesen sende over et endelig planforslag til Løten kommune for sluttbehandling. Det er Løten kommunestyre som fatter et endelig vedtak om reguleringsplanen.

Hva er formålet med planen?

- Formålet med planen er å legge til rette for bygging av ny rundkjøring i krysset mellom Kongsvegen (tidl. rv. 3) og Kirkevegen/Stasjonsvegen (fylkesveg 1844). Videre legges det til rette for bygging av ny bru over Vingerjessa og busslommer vest for ny rundkjøring. Dagens gang- og sykkelveg langs Kirkevegen justeres slik at den i større grad følger den nye, omlagte fv. 1844. Stigningen på den nye gang- og sykkelvegen vil ikke bli fullt så bratt som i dag, sier planleggingsleder i Statens vegvesen, Geir Pedersen.

- Langs Stasjonsvegen, sør for ny rundkjøring legges det til rette for å bygge gang- og sykkelveg fram til Venslivegen, sier Pedersen.

Pedersen sier videre at før vi kan sette i gang med hovedelementene i planen skal Løten kommune gjøre en del arbeider. Løten kommune og Has vil legge om og renovere vann- og avløpsledninger i området.

Her ser du dokumentene i planen:

Alle dokumentene til reguleringsplanforslaget finner du på siden "Reguleringsplan for Veenskrysset"

De ligger også til gjennomsyn i servicekontoret i rådhuset Tingberg (åpent kl. 10:00-14:00 på hverdager).


Åpen kontordag 4. november

Statens vegvesen inviterer til åpen kontordag torsdag den 4. november kl. 14.00-18.00 på deres kontorrigg på Ånestad, Chausseen 670. Her vil du møte representanter fra Løten kommune og Statens vegvesen for å svare på spørsmål og ta imot innspill. Kom når det måtte passe i det oppgitte tidsrommet.


Merknader og innspill

Eventuelle merknader eller innspill til planforslaget sendes innen 26.11.21 til:

Har du spørsmål, kan du også kontakte planleggingsleder Geir Pedersen på telefon 90 97 16 08 eller e-postadresse geir.pedersen@vegvesen.no.


Illustrasjonsbilde over plankart Veenskrysset

Illustrasjonsbilde over plankart Veenskrysset.