Kommunestyret vedtok i desember 2020 at det skal gjennomføres en fullstendig gjennomgang av kommunens virksomheter og tjenester. Hensikten er at kommunens aktiviteter skal stå i samsvar med inntektene, slik at vi slipper de store overskridelsene. Gjennomgangen var opprinnelig tenkt ferdig første halvår i år, men har blitt forsinket på grunn av bytte av kommunedirektør og kommunalsjef oppvekst, samt pandemihåndtering. 15. september vedtok kommunestyret å dele arbeidet opp i flere faser.
 

Spare 5 mill.
Kommunedirektør Frank Hauge sier at det er viktig å sikre god involvering i gjennomgangen og at det derfor er riktig å dele arbeidet opp i faser og bruke noe mer tid enn først tenkt.

Fase 1 som gjennomføres nå i høst tar sikte på å identifisere innsparinger på totalt 5 millioner kroner i budsjettet for 2022.

- Her er tiden knapp og kommunalsjefene har derfor fått ansvaret for å identifisere mulige innsparinger innenfor sitt område, forteller Hauge. Alle virksomheter blir utfordret på en innsparing som tilsvarer 2 prosent av årsbudsjettet sitt. Så vil den enkelte kommunalsjef samle forslagene og legge dette samlet fram for sitt tjenesteområde. Det vil da kunne bli variasjoner, slik at innsparingstiltakene kan være større på noen områder enn andre.

Løten kommune har vært gjennom to innsparingsprosesser kalt Løten 2015 og Løten 2020. Med dette som bakgrunn mener Hauge det finnes innsparinger som allerede er løftet opp fra virksomhetene selv, men som ikke er gjennomført. Dette gjør det mulig å ha en kortere prosess enn man ellers ville ha hatt.
 

Skolestruktur og heltidskultur
Det igangsettes en del prosesser av lengre varighet. Blant annet skal skolestruktur vurderes, og man skal se på samhandlingen i oppvekstsektoren med utgangspunkt i struktur, kultur og innhold, tverrfaglighet, funksjoner og arbeidsprosesser på tvers av kommunalsjefområdene. Her er Driftsutvalget styringsgruppe. Innen området helse og velferd skal det blant annet jobbes med heltidskultur, organiseringen av kommunens kvalifiseringsarbeid med særlig vekt på målgruppen unge voksne, samarbeid med Kultur, frivillige og næringsliv og gevinster ved bruk av velferdsteknologi.

Den delen av virksomhetsgjennomgangen som handler om hvordan vi er, og bør være, organisert og hvilke tjenester vi skal tilby starter etter nyttår. Denne krever bred forankring og involvering.

For å ruste lederne og organisasjonen for framtiden og de endringene som kommer skal det også settes i gang et lederutviklingsprogram fra nyttår.

- Vi skal alltid drive med endring og forbedring og gjennom en slik opplæring vil lederne i Løten kommune bli bedre rustet for dette, sier kommunedirektør Frank Hauge.