Tiltakene innebærer nedstenging av en rekke virksomheter og aktiviteter samt begrensninger i sosial kontakt. OgsåKommunedirektør Frank Hauge hjemmekontor omfattes av den lokale forskriften.

§ 3. Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Med bakgrunn i dette har Kriseledelsen sett det nødvendig å stramme inn på kommunens policy når det gjelder hjemmekontor og møtevirksomhet.

  • Hjemmekontor: 
    Der driften gjør det mulig er hovedregelen at alle som kan er på hjemmekontor. I all hovedsak gjelder dette rene kontorarbeidsplasser. Det er den enkelte virksomhetsleder som vurderer og avgjør hvordan dette skal håndheves og håndteres på sin arbeidsplass.

  • Møter:
    Hovedregelen er at møter avholdes digitalt. Møter som må avholdes fysisk skal ikke ha flere deltakere enn at det er mulig å overholde minimum 2 – to – meters avstand og uansett holde seg innenfor de gjeldende reglene for antallsbegrensninger (max 10 personer innendørs uten faste tilviste plasser, max 20 personer innendørs med faste tilviste plasser og max 50 personer utendørs).

  • Smittevern ved møter:
    Det bes om å være ekstra nøye med håndvask/ spriting av hender ved møter og at møbler og utstyr tørkes av mellom hvert enkelt møte.

Innstrammingene iverksettes med umiddelbar virkning og gjelder inntil ny beskjed kommer.

Takk for at dere alle fortsatt slutter opp om tiltak for å begrense smittetrykket!

Vi er på oppløpssiden av pandemien og sammen holder vi ut de siste ukene fram mot en normal tilværelse uten inngripende tiltak! 

Her kan du lese tiltakene som gjelder for Hamarregionen fram til 1. juni


Med vennlig hilsen

 Frank Hauge
Kommunedirektør