BRANNINSTRUKS og MELDINGSSKJEMA
ved overnatting på skoler og andre midlertidige overnattingssteder.

 

1.   GENERELT

Utleier har ansvaret for at kravene i dette avsnittet blir oppfulgt.

 • Alle mangler påpekt i brannsynsrapporter og annen korrespondanse fra  brannvesenet  skal være rettet.
   
 • Brannvesenet vil angi hvilke rom som kan brukes til overnatting og hvor mange som kan forlegges på hvert rom. Det skal ikke være flere personer  på rommene enn det som er forsvarlig. Det beregnes minimum 3 m2 pr. person. I trebygninger tillates overnatting bare i etasjer med to utganger direkte til bakkeplan.
   
 • Denne instruks skal deles ut til lederne for de grupper som overnatter og til nattevakter. De skal vises rundt og gjøres kjent med rømningsveier , varslings-rutiner, slokkemateriell og samlingsplass. Varsling med skoleklokke prøves .
   
 • Alle rømninsgsveier fra overnattingsrom til det fri skal være ryddige og oversiktlige. Dører i rømningsveier (også ytterdør) skal være ulåst. De kan låses dersom låsen har innvendig vrider. Lyset  i rømningsveier skal være tent. Det må ikke plasseres flere madrasser i hvert rom enn at det blir god adkomst til dører og vinduer.
   
 • I alle rom for overnatting og i rømningsveier skal det være minimum røykvarslere.
   
 • Intern varsling skjer med skoleklokkene. Dersom disse ikke startes av manuelle brannmeldere, skal nattevakten ha tilgang  til bryter for klokkene og være kjent med bruken.
   
 • Brannvesenet varsles over telefon .Nattevakten skal ha telefon hvor det er tydelig oppslag med alarmnumre til brannvesen, politi og legevakt.
   
 • Brannvesenet skal ha beskjed minst 5 dager før skolen brukes til overnatting, på vedlagt meldeskjema.

 


2.      REGLER FOR INNKVARTERING OG VAKTHOLD

Leietager (de som overnatter) har ansvaret for at kravene i dette avsnittet blir oppfylt.

 • Alle som overnatter skal gjøres kjent med instruksen, betydning av brannalarm (skoleklokkene), rømningsveier og samlingsplass.
   
 • All røyking og all bruk av varme, og bruk av gass til koking og lignende er forbudt.
   
 • Så lenge det sover folk i bygningen, skal det være våken nattevakt til stede. Nattevaktene skal være voksne. Nattevaktene skal være utstyrt med lommelykt og mobiltelefon. Vakter i forskjellige bygninger eller etasjer skal ha samband på mobiltelefon eller på annen hensiktsmessig måte. De skal kjenne nødnumrene til brann , politi og helse og til utleiers representant.  Utleier stiller krav til vaktordning . I utgangspunktet regnes følgende antall vakter pr. bygning (pr. etasje der det overnattes i flere etasjer) der det er røykvarslere : En nattevakt for inntil 40 personer,  to nattevakter for inntil 75 personer
   
 • Nattevakten skal være kjent med rømningsveier, varslingsrutiner, slokkemateriell og samlingsplass. Han / hun skal ha oversikt over de rom som brukes til overnatting
   
 • Nattevakten skal hver time patruljere i de deler av bygningen som brukes til overnatting. Han skal spesielt påse at røykeforbudet overholdes. Fremmede vises bort


3.      VED BRANN

 • Varsle alle i bygningen ved å løse ut brannmeldere/starte skoleklokkene
   
 • Varsle brannvesenet over telefon – 110
   
 • Hjelp alle med å komme ut
   
 • Påse at alle forlater soverommene
   
 • Ta ikke med  bagasje
   
 • Gjennomsøk om mulig toaletter og andre birom
   
 • Lukk dører og vinduer dersom det er mulig
   
 • Prøv å slokke branntilløp med tilgjengelig slokkemateriell.
   
 • Møt brannvesenet og orienter dem. Angi om mulig brannsted og hvor det er folk inne i bygget.
   
 • Etter evakuering går alle til anvist samlingsplass og blir der til nødvendig registrering er foretatt.  

 

MELDING OM OVERNATTING 

ved skoler og andre midlertidige overnattingssteder

 

Ved _________________________________________________  (veiadresse og kommune)

                                                

        _________________________________________________             (skolens/bygningens navn)

                                                

 vil   _________________________________________________                         (leietager)

 

 overnatte i tiden ___________________________________ (datoer), i alt ________ netter

 

Bygning / etasje

Varsling *)

Persontall

Antall vakter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum

 

 

 

 *) AO = Automatisk brannvarsling med overføring til brannvesenet

     AI   = Automatisk, intern brannvarsling

     R    =  Røykvarslere

 

 

Navn

Telefon

Utleiers ansvarlige:   

 

 

Stedfortreder:

 

 

Leietagers ansvarlige:

 

 

Vaktansvarlig: 

 

 

Merknader:

 

 

 

 

Jeg er kjent med regler for midlertidig overnatting og med instrukser for overnattingsstedet. 

 

Underskrift leietager:_____________________________________   Dato:_____________

 

Sendes:                    Hedmark 110-sentral, Kirkeveien 75, 2409 Elverum

                                  Faks: 62 41 12 34          Telefon: 62 43 32 20

                                  E-post: brann-vakta@elverum.kommune.no

 

                                  Telefon lokalt brannvesen utenom normal arbeidstid: 41 47 19 71

 

Intern behandling:            Faks fra 110-sentralen leveres overbefalsvakt. Utrykningsleder informeres over sambandet ved brannmelding.