Retningslinjer for fritidsbruk av kommunale bygg og uteområder i Løten.
 

1. Hovedprinsipper for utleie

  1. Kommunale skolelokaler, Løten kino, Løtenhallen, møterom og utendørs anlegg vil normalt bli stilt til gratis disposisjon for frivillige organisasjoner i Løten til kultur og fritidsformål i den tid anleggene ikke er i bruk til egne formål.
  2. Ingen leiesøker må utstenges av religiøse eller politiske grunner.

 

2. Husleie

  1. Skolelokalene kan, hvis forholdene ligger til rette for det, leies ut til forretningsmessige tiltak. Det betales da husleie.
  2. Overnatting i lokalene kan skje etter egne retningslinjer og etter de satser som kommunestyret til enhver tid har bestemt.
  3. For Løtenhallen, auditoriet på ungdomsskolen, sentralidrettsanlegget for utenbygds leietagere og arrangement i Løten kino betales det husleie som fastsettes av kommunestyret ved budsjettbe­handlingen hvert år.

 

3. Utleiemyndighet.

  1. Utleie av skolenes gymsal på kveldstid i uka og Løtenhallen fordeles, etter søknad, av servicekontoret i samarbeid med Løten Idrettsråd.
  2. Annen utleie av skolelokaler administreres av den enkelte skoles virksomhetsleder innenfor de rammene som er fastlagt i disse retningslinjer.
  3. Servicekontoret leier i tillegg ut møterom og sentralidrettsanlegget.
  4. Nøkler kvitteres ut hos utleiemyndighet og leveres tilbake så snart leieforholdet er avsluttet.

 

4. Tilsynsvakt i Løtenhallen

a.     Trening på kveldstid i uka skjer kun med tilsynsvakt.

b.     Trening i helg uten publikum skjer med eget tilsyn etter opplæring.

c.     Arrangement med publikum inkl. rigging og rydding skjer kun med tilsynsvakt.

Dette for å ivareta sikkerhet og utstyr på en best mulig måte.

 

6. Alminnelige utleiebestemmelser

a.     Alkohol må ikke nytes i utleielokalene uten særlig tillatelse.

b.     Røyking i lokalene er forbudt.

c.     Når leieren forlater lokalene, skal alt være i orden, lys slukket, dører låst, apparater og annet utstyr være på plass.

d.     Etter avtaler for hver gang, stilles spesialrom og nødvendig utstyr til disposisjon for leierne.

e.     Leieren skal være ute av skolelokalene innen kl.21.00 og fra Løtenhallen innen kl.22.00. Avvik fra dette må avtales med utleier i hvert enkelt tilfelle.

f.      Leieren, ved en navngitt ansvarsperson står ansvarlig for sin bruk av anlegg. Eventuell skade som ikke skyldes normal slitasje, erstattes av leieren.

g.     Fotballsparking i gymsalene og Løtenhallen må kun skje med godkjent innefotball.

h.     Leieren skal før leie være gjort kjent med disse retnings­linjene og med eventuelle tilleggsregler som måtte bli gjort gjeldende for enkelte lokaler.

i.       Hvis forutsetningene ikke blir etterlevd vil organisasjonene/enkeltpersonen, etter en advarsel, ikke ha krav på bruk av lokalene på inntil to skoleår.

7.  Gyldighet

Disse retningslinjer erstatter Retningslinjer for fritidsbruk av skoleanlegg i Løten

vedtatt av Løten kommunestyre i møte den 10.juni 1981, sak 71/81.

 

Forslag av 4.9.2006